Friday, September 8, 2017

MusicEvent JSON-LD

<script type="application/ld+json">{
    "@context": "http://schema.org",
    "@type": "MusicEvent",
    "location":{
        "@type": "MusicVenue",
        "name": "Rachel M. Schlesinger Concert, Alexandria, VA 22302, USA",
        "address": "Rachel M. Schlesinger Concert, Alexandria, VA 22302, USA"
    },
    "name": "Lam Phương 68 Năm - Tình Người & Tình Quê",
    "description": "Show Ca Nhạc Lam Phương 68 Năm - Tình Người & Tình Quê is at Rachel M. Schlesinger Concert, Alexandria, VA 22302, USA on 2017-10-15 13:00 with Anh Dũng,Diễm Liên,Hà Thanh Xuân,Hồ Hoàng Yến,Mạnh Quỳnh,Ngọc Hạ,Thanh Tuyền,Thế Sơn,Ban Nhạc Hoàng Thi Thi.",
    "image": "https://lh3.googleusercontent.com/VYYZ0POhoRg09EMJMvbpDB5ZpmtSgGJYb0RZFioX2QKeyiB6KpvhSvaEXoAZugRJhLZia34ebbe7wOeSNqne38mM=s0",
    "startDate": "2017-10-15 13:00",
    "endDate": "2017-10-15 16:00",  
    "performer": [        
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Anh Dũng",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Anh+Dũng"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Ban Nhạc Hoàng Thi Thi",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Ban+Nhạc+Hoàng+Thi+Thi"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Diễm Liên",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Diễm+Liên"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Hà Thanh Xuân",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Hà+Thanh+Xuân"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Hồ Hoàng Yến",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Hồ+Hoàng+Yến"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Mạnh Quỳnh",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Mạnh+Quỳnh"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Ngọc Hạ",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Ngọc+Hạ"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Thanh Tuyền",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Thanh+Tuyền"
        },      
        {
            "@type": "Person",
            "name": "Thế Sơn",
            "sameAs": "https://showcanhac.com/shows?q=Thế+Sơn"
        }                  
    ]  
}
</script>

No comments: